Công ty CP Xây Dựng và Phát Triển Công Nghệ IEC

I.E.C DETECHCON.,JSC
Add: No!19, 191/39,lThach Ban road, goup 4, Thach Ban, Long Bien, Ha Noi, Viet Nam.
Office: Unit 805, 8th floor, Sunrise building III B, Sai Dong urban zone, Phuc Dong, Long Bien, Ha Noi, Viet Nam.
Tel:  +84-24-36750263                                  
Fax: +84-24-36750263
Email:  info
@iecvn.net
Website: www.iecvn.net

XEM THÊM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ I.E.C